Oefentherapie - Psychosomatiek - Slaapoefentherapie

Privacy Verklaring

Privacyverklaring Praktijk Colenso

1.- Inleiding
Praktijk Colenso hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Colenso houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in privacyverklaring, zie punt 2.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk Colenso zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons-gegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

2.- Waarom we gegevens nodig hebben
Praktijk Colenso verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Uw patiëntgegevens vast te leggen t.b.v. uw behandeling
 • Voor het waarnemen door een vervangende therapeut bij afwezigheid van uw therapeut
 • De financiële administratie van de dienstverlening
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief


3.- Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Colenso verwerkt algemene persoonsgegevens over u opdat u gebruik kunt maken van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de algemene persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Verzekeringsgegevens
 • BSN
 • Beroep
 • Sport
 • Overlijdensdatum


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk Colenso verwerkt daarnaast bijzondere persoonsgegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

4.- Delen met anderen
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo delen wij uw gegevens met:

 • Collega-medici indien t.b.v. uw behandeling met hen wordt samengewerkt.
  Hiervoor vragen wij altijd eerst uw toestemming.
 • Zorgverzekeraars t.b.v. het declareren van behandelingen.
 • Een organisatie, die de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken
  voor ons verzorgt (Nu Qualizorg).
 • Administratief personeel binnen de praktijk t.b.v. de administratie van
 • Uw en onze bank t.b.v. het uitvoeren van banktransacties.

Met partijen die in opdracht van praktijk Colenso gegevens verwerken, heeft praktijk Colenso een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Praktijk Colenso blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Praktijk Colenso deelt uw gegevens nooit met andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, zoals in een politieverzoek of meldplicht kindermishandeling.

5.- Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk Colenso zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:

 • Gedurende de looptijd van de behandeling/ behandelovereenkomst, met 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandel-overeenkomst (WGBO)
 • Financiële gegevens die nodig zijn voor de belasting worden zeven jaar bewaard.


6.- Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, tenzij dit wettelijk niet toegestaan is. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkhethoogeveld.nl. Praktijk Colenso zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

7.- Beveiliging
Praktijk Colenso neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben we bijvoorbeeld de onderstaande maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Praktijk Colenso van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;


8.- Heeft u een klacht?
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


9.- Geen gegevens buiten EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Contactgegevens
U kunt onze contactgegevens in het hoofdmenu onder ‘Contact’.